دانلود
رایگان

شبیه سازی گیت not با نرم افزار Hspice در محیط Spice-Explorer