خرید
۱۸,۰۰۰ تومان

ساختن مقاومت متغیر در مدارات مجتمع